{ICAFIS_SUSV} SAO THẦN NÔNG ĐẤT VIỆT_HTX NUÔI TÔM CÁI BÁT (CÀ MAU)