Đối tác

Vasep
IDH Vietnam
WWF
Oxfam
SNV
ASC
Global Aquaculture Alliance
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Trường Đại học Nha Trang
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
U.S Agency for International Development
NESTE OIL
CMC Finland
Prince of Wales
OXFAM
Đại học Cần Thơ
IUCN
OiE
Sustainable Fisheries Partnership
GIZ

Trang