HỘI THẢO THÚC ĐẨY THỰC HÀNH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THỦY SẢN