ICAFIS - Dự án "Xây dựng chương trình xúc tiến tiêu chuẩn ASC cá tra tại Việt Nam"

Tài trợ: IDH

Thời gian dự án: 2011

Mục tiêu dự án:  Thiết kế cơ chế thị trường tiền cạnh tranh nhằm thúc đẩy tiến trình tiến tới chứng nhận ASC thông qua xác định và nâng cao các dịch vụ chính cần để chuỗi giá trị cá tra được chứng nhận; Hợp tác với Ngân hàng Phát triển Hà Lan (FMO), liên kết các định chế tài chính Việt Nam phát hiện sự sẵn sàng của họ trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính ưu đãi cho ngành kinh doanh liên quan tới các chứng nhận bền vững.

Share: 

Tin tức khác