ICAFIS - Dự án "Phát triển giới và đầu tư có trách nhiệm cho kinh tế nông nghiệp ở Đông Nam Á - GRAISEA(giai đoạn 1)"

Tài Trợ: Chính phủ Thụy Điển

Thời gian:2015-2018

Mục Tiêu: Dự án được thiết kế để trao quyền cho phụ nữa trong chuỗi giá trị tôm ở Sóc trăng thông qua CSR, Thực hành nuôi tôm có trách nhiệm (ASC, VietGap, SAIP_ASEAN, đặc biệt là PSIA/GALs), hỗ trợ phụ nữ, tạo động lực và môi trường thuận lợi cho phụ nữ phát triển, khẳng định vai trò của chính mình.

Share: 

Tin tức khác