ICAFIS - Dự án "Phát triển nuôi trồng thủy sản như một công cụ giảm nghèo hữu ích tại Bắc Kạn"