ICAFIS - Dự án "18. Xây dựng năng lực về tiêu chuẩn ASC cá tra cho các bên liên quan trong ngành sản xuất cá tra Việt Nam"