Report of CSR Implementation Program in the Fisherie Exploitation Supply Chain of Vietnam

Tác giả: 

Consultant Group & Project Management Unit of ICAFIS

Năm xuất bản: 

06/17/2015
Báo cáo này là sản phẩm của Dự án“Thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội (CSR) trong chuỗi cung ứng khai thác thủy sản Việt Nam”do Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS) tổ chức thực hiện, và được hỗ trợ bời OXFAM. Báo cáo này nhằm đánh giá tổng quan các chương trình, chứng nhận về trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng khai thác thủy sản Việt Nam.Qua đó đưa ra các đề xuất kiến nghị thúc đẩy quá trình thực hiện tại, góp phần nâng cáo giá trị, hình ảnh, thương hiệu cho sản phẩm thủy sản Việt Nam. Báo cáo gồm những nội dung chính sau: I. Đặt vấn đề II. Các khung pháp lý liên quan III. Tình hình áp dụng tại Việt Nam IV. Đề xuất, kiến nghị cho chuỗi cung ứng khai thác thủy sản Việt Nam Báo cáo được xây dựng với sự tham gia của Ban điều hành dự án, OXFAM, các chuyên gia tư vấn và được hoàn thiện căn cứ vào ý kiến của các bên liên quan và chuyên gia trong ngành. Hi vọng cuốn báo cáo này sẽ trở thành tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà quản lý và hoạch định chính sách, doanh nghiệp, chủ tàu, công nhân, ngư dân, các nhà nghiên cứu, các cán bộ thủy sản, các bạn sinh viên và những người quan tâm. Trong quá trình biên soạn không thể không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong muốn những đóng góp tiếp theo của Qúy vị để báo cáo này ngày càng được hoàn thiện. Hà Nội, tháng 6 năm 2015 TS Lê Thanh Lựu Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS)

Other Documents