Presentation Cost and Benefit ASC Pangasius

Tác giả: 

Dinh Xuan Lap

Năm xuất bản: 

06/02/2015
Mục đích của việc phân tích lợi ích chi phí là để so sánh lợi ích gắn liền với một chính sách hoặc đầu tư với chi phí thực hiện các chính sách hoặc đầu tư. Như đã thấy, sẽ là quan trọng cho các công ty cá tra nếu họ biết rằng tổng các lợi ích của việc đầu tư ASC là lớn hơn các chi phí bỏ ra thực hiện ASC, nhờ vậy sẽ thúc đẩy các nỗ lực đầu tư vào chứng nhận. Theo quan điểm rộng hơn, chi phí lợi ích trong việc cải thiện ASC được bao gồm cách trực tiếp và gián tiếp, như lợi ích xã hội và môi trường như vậy mà không phải là dễ dàng để lượng hóa được bằng tiền hoặc tính toán dễ dàng.
To view details of the report please click:
Presentation Cost and Benefit ASC Pangasius

Other Documents