The application of certification in aquaculture in Vietnam

Tác giả: 

Tưởng Phi Lai, Đinh Xuân Lập, Phạm Minh Luân

Năm xuất bản: 

04/24/2015
Ngành Thuỷ sản Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước. Quy mô của Ngành Thuỷ sản ngày càng mở rộng và vai trò của Ngành Thuỷ sản cũng tăng lên không ngừng trong nền kinh tế quốc dân. Thời kỳ 1985-2008, ngành Thủy sản tăng trưởng liên tục với tốc độ trung bình từ 6-10%/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân của sản lượng thủy sản đạt 6,17%/năm. Năm 2011, nuôi trồng thủy sản đạt 3 triệu tấn, khai thác thủy sản đạt trên 2,2 triệu tấn (Tổng sản lượng thủy sản đạt trên 5,2 triệu tấn). Tuy nhiên ngành Thủy sản Việt Nam đang phải đối mặt với hàng chục tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau từ các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế khác. Với nhiều tổ chức chứng nhận các tiêu chuẩn về chất lượng và giá trị sản phẩm, trong khi mỗi tiêu chuẩn chỉ có phạm vi công nhận trong một vài quốc gia, điều này đang trở thành gánh nặng cho ngành Thủy sản Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đầu ra bấp bênh như hiện nay. Nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 1503 /QĐ-BNN-TCTS ngày 5/7/2011 về việc ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) và đang được khuyến khích áp dụng (sau này có thể sẽ tiến tới bắt buộc). Nghiên cứu cung cấp một cái nhìn tổng quan về “Hiện trạng áp dụng chứng nhận trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam”. Qua đó để xuất các giải pháp quản lý tránh tình trạng lỏng lẻo, không thống nhất như hiện nay.
To view details of the report please click:
The application of certification in aquaculture in Vietnam
To download the document, please click:
Download 1

Other Documents