Tài liệu Hội nghị Việt Nam Aquaculture 2023- Ngành Thuỷ sản Việt Nam : Vượt qua khủng hoảng- phát triển thịnh vượng