{ICAFIS_GRAISEA_SCBV} Hội thi Sáng kiến mô hình Nuôi trồng Thuỷ sản thích ứng với Biến đổi Khí hậu