{ICAFIS_SCBV} Tuyển tư vấn “Thực hiện nghiên cứu kiểm kê và xác minh quyền sử dụng đất cho các HTX/THT nuôi nghêu tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển tư vấn “Thực hiện nghiên cứu kiểm kê và xác minh quyền sử dụng đất cho các HTX/THT nuôi nghêu tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh”

 (Hoạt động 6.1.4.3)

tor_sc_6.1.4.3_tuyen_tu_van_kiem_ke_qsdd_3_tinh.jpg

1. Giới thiệu chung

Hiện nay, có khoảng 1,5 triệu người sản xuất quy mô nhỏ ở Việt Nam sống bằng thu nhập từ nghêu nhưng lại nằm ở “đáy” của chuỗi giá trị, thu nhập thấp và đa số là những hộ nghèo. Nghề nuôi và khai thác nghêu ở các bãi bồi ven biển là nguồn sinh kế quan trọng đối với cộng đồng dân cư ven biển. Trong những năm gần đây, nghề nghêu đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ về diện tích, sản lượng nuôi cũng như mức độ thâm canh, tạo ra lượng sản phẩm lớn phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, mang lại nguồn thu lớn cho nhiều nông hộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Mặc dù, nghề nghêu mang lại nguồn thu lớn, góp phần cải thiện sinh kế cho công đồng cư dân nghèo và thúc đẩy kỹ thuật phát triển kinh tế cho các địa phương vùng ven biển, nghề nuôi nghêu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong vài năm gần đây, nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành nghêu. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị nghêu còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng nghêu của Việt Nam trên thế giới. 

Dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam”tại 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh (2018-2020) đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai. Mục tiêu mà dự án hướng tới nhằm tăng thu nhập của những người nông dân sản xuất nhỏ, các doanh nghiệp chế biến nghêu vừa và nhỏ được gia tăng nhờ các hoạt động sản xuất bền vững, hiệu quả kinh doanh và năng lực tiếp cận thị trường được cải thiện. Đồng thời, chuỗi giá trị nghêu ở 3 tỉnh được tổ chức tốt hơn, công bằng hơn và mang lại lợi ích cho người thu thập thấp.  

Thông qua mạng lưới các đối tác và chuyên gia, Dự án mong muốn sẽ hỗ trợ các nhóm SSPs nhận được bản kiểm kê và chứng nhận quyền sử dụng đất cần thiết. Bằng cách này, quyền sử dung đất được xác nhận và không có sự chồng chéo hoặc mâu thuẫn với các quyền lợi của người khác. Vì vậy, Ban Quản lý dự án SCBV cần tuyển tư vấn “Thực hiện nghiên cứu kiểm kê và xác minh quyền sử dụng đất cho các HTX/THT nuôi nghêu tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh”.

2. Mục tiêu của nghiên cứu:

Mục tiêu chung của hoạt động hướng tới kiểm kê và rà soát lại tình hình quản lý, giao quyền quản lý sử dụng đất tại các bãi nuôi nghêu của các HTX/THT tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu, bao gồm:

 • Hiện trạng giao quyền quản lý sử dụng đất tại các bãi nuôi nghêu của các HTX/THT trên địa bàn 3 tỉnh.
 • Cập nhật tình hình về diện tích quản lý sử dụng đất tại các bãi nuôi nghêu.
 • Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính, làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai.
 • Đối tượng kiểm kê đất đaiDiện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của người dân nuôi nghêu và các Hợp tác xã nuôi nghêu trên 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh.
 • Phân tích những khó khăn và thuận lợi theo hiện trạng quản lý và giao quyền sử dụng đất tại các vùng nuôi nghêu: hình thức giao đất, thuê đất sử dụng; diện tích đất đang sử dụng, diện tích chưa sử dụng; diện tích đang sử dụng đúng mục đích; diện tích sử dụng vào mục đích khác; diện tích dự kiến sẽ bàn giao cho địa phương; diện tích đã đo đạc địa chính; diện tích đang có tranh chấp; diện tích để bị lấn, bị chiếm; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất); tình hình cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.
 • Những thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng đất hiện tại trong quá trình áp dụng MSC và phát triển nuôi nghêu bền vững.
 • Đề xuất phương hướng quy hoạch quyền sử dụng đất phù hợp theo định hướng phát triển của địa phương.
 • 3. Phạm vi công việc 
 • Phạm vi nghiên cứu: HTX/ tổ nhóm nuôi nghêu trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh.
 • Công việc:Tư vấn cần thực hiện một số công việc (nhưng không giới hạn) dưới đây:
 • Nghiên cứu tài liệu của dự án, các tài liệu liên quan đến đặc điểm vùng sản xuất nghêu tại các HTX/THT nuôi nghêu và các tài liệu liên quan đến hoạt động. 
 • Nghiên cứu các tài liệu về hiện trạng và định hướng phát triển trong quản lý và giao quyền sử dụng đất tại các vùng nuôi nghêu tại tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang.
 • Xây dựng, thiết kế kế hoạch và phương pháp triển khai hoạt động.
 • Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ ICAFIS về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.
 • Thống nhất và hoàn thiện phương pháp và kế hoạch triển có nội dung phù hợp theo từng tỉnh tại vùng dự án.
 • Đánh giá và thu thập dữ liệu liên quan đến quản lý và giao quyền sử dụng đất tại vùng dự án.
 • Viết báo cáo về kết quả  nghiên cứu về kiểm kê và xác minh quyền sử dụng đất trong sản xuất nghêu cho tổ nhóm/HTX.
 • Trình bày kết quả nghiên cứu với Ban quản lý dự án OXFAM/ ICAFIS, đại diện lãnh đạo địa phương, HTX/THT nuôi nghêu trên địa bàn dự án.
 • Hoàn thiện báo cáo và gửi lại Ban quản lý dự án.
 • 4. Kết quả mong đợi

Các kết quả mong đợi của hoạt động:

 • Thông tin và số liệu thống kê về tình hình quản lý và giao quyền sử dụng đất tại các bãi nghêu tại các HTX/THT của tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh
 • Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
 • Báo cáo về kết quả nghiên cứu về kiểm kê và xác minh quyền sử dụng đất trong sản xuất nghêu cho tổ nhóm/HTX như: hình thức giao đất, số năm giao khóan thuê đất sử dụng; diện tích đất đang sử dụng, diện tích chưa sử dụng; diện tích đang sử dụng đúng mục đích; diện tích sử dụng vào mục đích khác; diện tích đang có tranh chấp; diện tích dự kiến sẽ bàn giao cho địa phương; diện tích đã đo đạc địa chính; diện tích để bị lấn, bị chiếm; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất); tình hình cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.
 • Những thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng đất hiện tại trong quá trình áp dụng MSC và phát triển nuôi nghêu bền vững.
 • Đề xuất phương hướng quy hoạch quyền sử dụng đất phù hợp theo định hướng phát triển của địa phương. 
 • Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án (OXFAM, ICAFIS) bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt trong các bản sao cứng và ở định dạng điện tử, ở dạng bảng cứng hoàng chỉnh các file định dạng đầy đủ với tất cả các số liệu, bảng biểu và bản đồ bao gồm trong nội dung văn bản.
 • 5. Thời gian và địa điểm thực hiện

Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến 15/10 – 30/11/2019

Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia ICAFIS/OXFAM chậm nhất là 30/11/2019

Địa bàn thực hiện: 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh.

6. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Có kiến thức chuyên môn/ bằng cấp thuộc một trong các lĩnh vực sau: Quản lý đất đai, Quy hoạch, Bản đồ đất, viễn thám, GIS, Quản lý nguồn lợi và khai thác thủy sản, đặc biệt, có chuyên môn liên quan đến nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt chuyên môn sâu về sản xuất các loài nhuyễn thể, nghêu.
 • Chuyên gia tư vấn có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan về Đánh giá và quy hoạch đất đai, quản lý đất đai, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, vùng nuôi trồng và khai thác thủy sản.
 • Có hiểu biết, kinh nghiệm về chính sách nông nghiệp, chính sách phát triển HTX, THT và liên kết theo chuỗi giá trị nông sản.
 • Có hiểu biết chuyên sâu hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Việt Nam.
 • Hiểu được ngôn ngữ địa phương là một lợi thế.
 • Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa. Có kinh nghiệm trong xây dựng các tài liệu hướng dẫn hoặc sổ tay hướng dẫn cho cộng đồng.
 • Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.
 • Có khả năng viết tiếng anh và tiếng việt thành thạo.
 • 7. Thời hạn đối với tư vấn

Hồ sơ dự tuyển tư vấn bao gồm đề xuất tài chính và kỹ thuật bằng tiếng việt hoặc tiếng anh, CV chuyên gia ứng tuyển và được gửi qua email hoặc theo đường bưu điện theo địa chỉ dưới đây trước 17h, ngày 15 tháng 10 năm 2019: 

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS)

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Vương Hoài Quân – Cán bộ dự án

E-mail: hoaiquan.vuong@icafis.vn hoặc info@icafis.vn

Share: 

Tin tức khác