(ICAFIS - SCBV) Tuyển tư vấn "Hoàn thiện sản phẩm giá trị gia tăng và xây dựng câu chuyện về sự thay đổi của tổ nhóm/ HTX nghêu tại tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre”- Gia hạn lần 1

Điều khoản tham chiếu

“Tuyển tư vấn: Hoàn thiện sản phẩm giá trị gia tăng và xây dựng câu chuyện về 

sự thay đổi của tổ nhóm/ HTX nghêu tại tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre”

(6.2.2&6.2.3)

backdrop_tuyen_tu_van_6.2.2.jpg

  1. Bối cảnh

Dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu/ tre tại Việt Nam (SCBV) – Hợp phần: chuỗi giá trị nghêu” do Liên minh châu Âu tài trợ, được thực hiện bởi tổ chức Oxfam Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hợp tác quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI). Một trong những mục tiêu của dự án là cải thiện thu thập cho người sản xuất cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hỗ trợ, thúc đẩy nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn bền vững tại 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang, đồng thời thúc đẩy tiếp cận thị trường có kết nối theo chuỗi giá trị, môi trường – chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị nghêu, lồng ghép các nguyên tắc sản xuất bền vững theo hướng MSC. Trong đó, một trong những kết quả kỳ vọng của dự án là các tổ nhóm/ hợp tác xã tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh được tổ chức tốt hơn và tăng cường năng lực quản trị, lãnh đạo cho các HTX/THT từ đó nâng cao vị thế đàm phán, chia sẻ lợi ích công bằng giữa các bên trong chuỗi giá trị, đặc biệt thúc đẩy sự tham gia của nữ giới. 

Trong thời gian năm thứ 3 và thứ 4 của dự án, Trung tâm ICAFIS đã phối hợp cùng với các chuyên gia thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực quản trị, quản lý cho Ban quản trị, nhóm nòng cốt của HTX, đặc biệt, thúc đẩy và nâng cao vai trò, quyền năng kinh tế cho phụ nữ tại các HTX nghêu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả là vai trò và sự tham gia của nữ giới trong các hoạt động của Hợp tác xã đã tăng lên, nữ giới tham gia tích cực hơn trong các hoạt động, cuộc họp của HTX, bước đầu đã xây dựng và thực hành các sáng kiến phát triển sinh kế bền vững, cụ thể: Hợp tác xã Tiến Thành và Hợp tác xã Nông nghiệp Long Thành thực hiện các sản phẩm gia trị gia tăng như nghêu kho xả ớt, nghêu thương phẩm đóng túi chân không, Nghêu chả; Hợp tác xã nuôi nghêu Thành Đạt thực hiện sản phẩm Nghêu hấp, Nghêu thương phẩm đóng túi hút chân không; Hợp tác xã Đồng Tiến thực hiện du lịch sinh thái trải nghiệm sân nghêu và Hợp tác xã Thành Công thực hiện sản phẩm gỏi Nghêu, Nghêu thương phẩm hút chân không, Nghêu chả,... Các sản phẩm sinh kế được cán bộ dự án ICAFIS, chuyên gia tư vấn cùng với nhóm nòng cốt tại Hợp tác xã tiến hành thử nghiệm nhiều lần nhằm hoàn thiện sản phẩm đáp ứng với nhu câù thị trường. Phát triển sản phẩm sinh kế mang lại cơ hội việc làm cho các thành viên trong HTX qua đó nâng cao thu nhập cho thành viên nói chung và đặc biệt là nữ giới. Ngoài ra, thực hiện sản phẩm sinh kế sẽ nâng cao vai trò lãnh đạo, tăng cường kỹ năng làm việc nhóm và gắn kết sự tham gia của các thành viên, từ đó HTX hoạt động hiệu quả và đạt kết quả tốt hơn.

Xuất phát từ thực tế đó, Nhằm hoàn thiện sản phẩm của HTX phù hợp theo quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng với yêu cầu của thị trường, ngoài ra xây dựng các câu chuyện về sự thay đổi của một số thành viên và Hợp tác xã tiêu biểu để lan toả, truyền cảm hứng tích cực đến những thành viên và Hợp tác xã khác trong vùng dự án. Ban Quản lý dự án SCBV tuyển tư vấn thực hiện hoạt động: “Hoàn thiện sản phẩm giá trị gia tăng và xây dựng câu chuyện về sự thay đổi của tổ nhóm/ HTX nghêu tại tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre”.

  1. Mục tiêu hoạt động

- Hoàn thiện sản phẩm giá trị gia tăng theo hướng chứng nhận OCOP, từ đó, xây dựng hình ảnh, tăng uy tín và chất lượng của sản phẩm, đáp ứng với yêu cầu của thị trường. 

- Tăng thu nhập và tạo công việc mới cho các thành viên trong hợp tác xã, đặc biệt là nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ tại HTX nghêu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Tăng cường liên kết tổ nhóm và kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo của thành viên trong HTX,  hướng đến xây dựng tập thể HTX đoàn kết, vững mạnh và phát triển toàn diện. 

- Xây dựng câu chuyện về sự thay đổi của thành viên hoặc tập thể nhóm tiêu biểu nhằm lan toả và truyền cảm hứng tích cực đến các tổ nhóm/ HTX khác trong vùng dự án nghêu, đặc biệt là sự thay đổi tích cực vai trò và sự tham gia của nữ giới trong các hoạt động của HTX nghêu. 

  1. Phạm vi công việc

- Phạm vi: 5 Hợp tác xã và tổ nhóm điển hình nuôi nghêu tại tỉnh Bến Tre và Trà Vinh và lan tỏa cho hơn 20 tổ nhóm/ HTX nuôi nghêu.

- Công việc: Tư vấn cần thực hiện một số công việc (nhưng không giới hạn) dưới đây:

+ Nghiên cứu tài liệu của dự án, báo cáo đánh giá năng lực của các hợp tác xã/ tổ nhóm và các tài liệu liên quan đến hoạt động.

+ Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ICAFIS về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.

+ Xây dựng, thiết kế khoá đào tạo cho 05 nhóm nòng cốt, với Nội dung đào tạo cụ thể: i) Quy trình và hồ sơ xin chứng nhận OCOP, ii) Xây dựng và cách quản lý tài chính (chi phí - lợi ích) của sản phẩm giá trị giá tăng: 2 khoá x 2 ngày/ khoá. 

+ Xây dựng tài liệu “Câu chuyện truyền cảm hứng về sự thay đổi của thành viên/ tổ nhóm tiêu biểu, đặc biệt là vai trò và sự tham gia của nữ giới”

  1. Kết quả mong đợi 

Các kết quả mong đợi của hoạt động:

- Tại tỉnh Trà Vinh: HTX Thành Công và HTX Tiến Thành, HTX Long Thành hoàn thiện sản phẩm và đăng kí hồ sơ xin cấp chứng nhận OCOP, bước đầu đưa sản phẩm tiếp cận thị trường; Xây dựng và cách quản lý tài chính (chi phí - lợi ích) của sản phẩm giá trị giá tăng.

- Tại tỉnh Bến Tre: HTX được tập huấn về quy trình hoàn thiện hồ sơ theo chứng nhận OCOP.

- 01 Tài liệu về những câu chuyện sự thay đổi tích cực của các cá nhân hoặc tập thể tiêu biểu. 

- Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án (OXFAM, ICAFIS) ở định dạng điện tử, ở dạng bản cứng hoàn chỉnh.

  1. Thời gian và địa điểm thực hiện

Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến 8/2022 - 11/2022

Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia ICAFIS chậm nhất là 30/11/2022.

Địa bàn thực hiện: tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

  1. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Tốt nghiệp một trong các lĩnh vực sau: Kinh tế nông nghiệp, kinh tế thủy sản, phát triển nông thôn, kinh tế phát triển thủy/hải sản….

- Có hiểu biết, kinh nghiệm về chính sách nông nghiệp, chính sách phát triển HTX, THT và liên kết theo chuỗi giá trị nông sản.

- Có hiểu biết chuyên sâu hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Việt Nam.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan về xây dựng năng lực, tổ chức đào tạo/tập huấn có sự tham gia, kinh nghiệm tập huấn TOT, đặc biệt là kinh nghiệm đào tạo cho cộng đồng, lấy người dân là trung tâm.

- Có kinh nghiệm và kỹ năng trong việc hỗ trợ tổ nhóm hoàn thành chứng nhận OCOP.

- Có kỹ năng và kinh nghiệm trong xây dựng tài liệu hoá và xây dựng các câu chuyện truyền cảm hứng của nhóm, HTX. 

- Có hiểu biết và cam kết về lồng ghép giới.

- Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận.

- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

- Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.

  1. Thời gian đối với tư vấn

Hồ sơ dự tuyển tư vấn bao gồm: Sơ yếu lý lịch, đề xuất kỹ thuật và tài chính, được gửi qua email trước 17h, ngày 18  tháng 8 năm 2022.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bà Đinh Thị Thu – Cán bộ dự án, Tel: 0382 006 198, email: thu.dinh@icafis.vn

Hoặc Ông Vương Hoài Quân – Cán bộ dự án, Tel: 0964 947 648, email: hoaiquan.vuong@icafis.vn

ICAFIS

Share: 

Tin tức khác