{ICAFIS_SCBV} Tuyển tư vấn "Đào tạo nhóm thành viên nòng cốt và tập huấn cho các thành viên của HTX/THT nghêu về nâng cao năng lực quản lý, điều hành và vận hành tổ nhóm tại tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre" (gia hạn lần 1)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển tư vấn: “Đào tạo nhóm thành viên nòng cốt và tập huấn cho các thành viên của HTX/THT nghêu về nâng cao năng lực quản lý, điều hành và vận hành tổ nhóm tại tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre”

(Hoạt động 6.2.2)

 1. Giới thiệu chung

Sản xuất và chế biến nghêu là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Song song, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành nghêu. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị nghêu còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng nghêu của Việt Nam trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam” tại 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh (2018-2020). Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện thu nhập cho người sản xuất cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hỗ trợ và thúc đẩy nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn bền vững tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh, đồng thời thúc đẩy tiếp cận thị trường có kết nối theo chuỗi giá trị, môi trường - chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị nghêu, lồng ghép các nguyên tắc sản xuất bền vững theo hướng MSC.

Một trong những kết quả kỳ vọng của dự án là các tổ nhóm/ hợp tác xã tại tỉnh 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh được tổ chức tốt hơn và tăng cường năng lực của ban quản trị và lãnh đạo cho các HTX/THT để nâng cao vị thế đàm phán, chia sẻ lợi ích công bằng giữa các bên trong chuỗi giá trị.

Qua kết quả đánh giá năng lực của các tổ nhóm và Kết quả đánh giá giám sát giữa kỳ của dự án, các hợp tác xã (HTX) tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh cho thấy năng lực quản trị, quản lý của các HTX/THT còn thiếu kỹ về về Quản lý nhân sự, gắn kết và thúc đẩy sự tham gia của các thành viên đặc biệt là nữ giới, kỹ năng về Quản lý tài chính và rủi ro và Xây dựng chiến lược phát triển tổ nhóm. Một kế hoạch ngắn hạn và dài hạn nhằm từng bước đa dạng hóa nguồn thu, tăng thu nhập cho các thành viên HTX/tổ nhóm là rất cần thiết, ví dụ: xây dựng các dự án tranh thủ được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ trên các lĩnh vực về hạ tầng cơ sở, giống, cơ sở làm sạch nguồn lợi nghêu…; hay kế hoạch trích lập quỹ phát triển sản xuất theo quy định để tích lũy vốn đề phòng rủi ro, vốn đầu tư phát triển…. Cùng với đó, nhân sự quản lý và các vai trò chủ chốt ở các hợp tác xã, tổ nhóm sản xuất chủ yếu là nam giới, phụ nữ chủ yếu tham gia vào các khâu thu hoạch/ cào nghêu. Vai trò, sự tham gia và tiếng nói của phụ nữ trong quá trình hoạch định kế hoạch/chiến lược và các hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ nhóm/ HTX chưa được chú ý.

Trên cơ sở đó, nâng cao năng lực quản lý, quản trị cho các tổ trưởng, tổ nhóm trong sản xuất là một nhu cầu cấp thiết đối với các tổ nhóm, hợp tác xã tại 3 tỉnh. Ban quản lý dư án “SCBV” cần tuyển tư vấn để thực hiện hoạt động: Đào tạo nhóm thành viên nòng cốt và tập huấn cho các thành viên của HTX/THT nghêu về nâng cao năng lực quản lý, điều hành và vận hành tổ nhóm tại tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre, nội dung cụ thể: Kỹ năng thúc đẩy và gắn kết tham gia của thành viên, đặc biệt là nữ giới, Kỹ năng quản lý tài chính và quản lý rủi ro, Kỹ năng quản trị nhóm và kỹ năng phát triển thị trường.

 1. Mục tiêu hoạt động:

Mục tiêu chung của hoạt động là nâng cao năng lực quản lý, quản trị, điều phối và năng lực lãnh đạo và năng lực phân công công việc, làm việc trong sản xuất sản xuất kinh doanh của các HTX/ tổ nhóm trên cơ sở có sự tham gia và lồng ghép giới, nhằm củng cố và phát triển tổ nhóm trong tiến trình hướng tới và duy trì chứng nhận MSC. 

Mục tiêu cụ thể của hoạt động:

 • Đào tạo và nâng cao năng lực cho 5 nhóm nòng cốt với tổng số lượng thành viên khoảng 30 người nâng cao năng lực về kỹ năng quản lý, quản trị tài chính, điều hành HTX, kỹ năng gắn kết và thúc đẩy tham gia các thành viên.
 • Nâng cao năng lực cho 180 người là thành viên của các HTX/Tổ nhóm được thực hành và nâng cao về kỹ năng quản lý, quản trị tài chính, điều hành cho HTX/THT và kỹ năng quản lý sản xuất. Thông qua đó, lan tỏa và nâng cao năng lực cho hơn 50 tổ nhóm/ HTX tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh, thu hút thành viên tham gia nhóm nòng cốt tại các HTX.
 1. Phạm vi công việc 
 • Phạm vi: Cho 5 Hợp tác xã và tổ nhóm điển hình nuôi nghêu tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh và lan tỏa cho hơn 20 tổ nhóm/ HTX nuôi nghêu.
 • Công việc: Tư vấn cần thực hiện một số công việc (nhưng không giới hạn) dưới đây:
 • Nghiên cứu tài liệu của dự án, báo cáo đánh giá năng lực của các hợp tác xã/ tổ nhóm và các tài liệu liên quan đến hoạt động.
 • Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ICAFIS về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.
 • Xây dựng, thiết kế chương trình và nội dung đào tạo phù hợp với các HTX và tổ nhóm tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh. Bao gồm: Chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo cho 05 nhóm nòng cốt và thiết kế chương trình, tài liệu giảng dạy cho khóa tập huấn các thành viên HTX.
 • Tập huấn các kỹ năng quản lý nhân sự, Kỹ năng thúc đẩy và gắn kết tham gia của thành viên, đặc biệt là nữ giới, Kỹ năng quản lý tài chính và quản lý rủi ro và Kỹ năng lập chiến lược phát triển thị trường. Đồng thời có lồng ghép thúc đẩy vai trò tham gia của phụ nữ tại các tổ nhóm, HTX nuôi nghêu trên địa bàn dự án: 8 khóa tập huấn (3 ngày/ khóa tập huấn)
 • Viết báo cáo và tài liệu hướng dẫn về những kỹ năng trên cho tổ nhóm/HTX.
 1. Kết quả mong đợi

Các kết quả mong đợi của hoạt động:

 • Kết thúc khóa tập huấn, 180 thành viên chủ chốt/lãnh đạo của các tổ nhóm/HTX nắm được kỹ năng, vận hành, quản lý, quản trị và hoàn thiện được kế hoạch phát triển và cơ cấu tổ chức theo tiêu chí của MSC. Đồng thời, nắm vững được các phương pháp lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh có sự tham gia. Đồng thời người phụ nữ tại các THT/HTX được tham gia trong quá trình xây dựng kế hoạch và phát triển sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Tại tỉnh Bến Tre: Kỹ năng quản lý nhân sự, Gắn kết thành viên có thúc đẩy tham gia của nữ giới, Quản lý tài chính và rủi ro và Kỹ năng xây dựng chiến lược phát triển thị trường (04 khóa tập huấn).

+ Tại tỉnh Tiền Giang: Gắn kết thành viên có thúc đẩy tham gia nữ giới và Kỹ năng quản lý nhân sự (02 khóa tập huấn). 

+ Tại tỉnh Trà Vinh: Kỹ năng quản lý nhân sự, Quản lý tài chính và rủi ro (02 khóa tập huấn.

 • Tư vấn cùng hỗ trợ 05 nhóm thành viên nòng cốt các tổ nhóm thực hiện các hoạt động tập huấn lại và thúc đẩy thành viên tại cho 5 HTX/tổ nhóm điểm của tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh, sau khi kết thúc khóa tập huấn: 03 khóa thúc đẩy (2 ngày/ khóa)
 • 01 cuốn sổ tay Tài liệu tập huấn TOT bao gồm các kỹ năng: Kỹ năng thúc đẩy và gắn kết tham gia của thành viên, đặc biệt là nữ giới, Kỹ năng quản lý tài chính và quản lý rủi ro, Kỹ năng quản trị nhóm và kỹ năng phát triển thị trường.

Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án (OXFAM, ICAFIS) ở định dạng điện tử, ở dạng bản cứng hoàn chỉnh.

 1. Thời gian và địa điểm thực hiện

Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến  12/2020-03/2021

Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia ICAFIS/OXFAM chậm nhất là 15/03/2021.

            Địa bàn thực hiện: tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh.

 1. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Tốt nghiệp một trong các lĩnh vực sau: Kinh tế nông nghiệp, kinh tế thủy sản, phát triển nông thôn, kinh tế phát triển thủy/hải sản….
 • Có hiểu biết, kinh nghiệm về chính sách nông nghiệp, chính sách phát triển HTX, THT và liên kết theo chuỗi giá trị nông sản.
 • Có hiểu biết chuyên sâu hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Việt Nam.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan về xây dựng năng lực, tổ chức đào tạo/tập huấn có sự tham gia, kinh nghiệm tập huấn TOT, đặc biệt là kinh nghiệm đào tạo cho cộng đồng, lấy người dân là trung tâm.
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm trong đánh giá nhu cầu đào tạo, phương pháp đào tạo có sự tham gia, quen thuộc với ngành thủy sản ở Việt Nam và hiểu được ngôn ngữ địa phương là một lợi thế.
 • Có hiểu biết và cam kết về lồng ghép giới.
 • Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa.
 • Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.
 1. Thời hạn đối với tư vấn

Hồ sơ dự tuyển tư vấn bao gồm: Sơ yếu lý lịch, đề xuất kỹ thuật và tài chính, được gửi qua email trước 17h, ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Gia hạn lần thứ 1: ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bà Đinh Thị Thu – Cán bộ dự án, Tel: 0382 006 198, email: thu.dinh@icafis.vn

Hoặc Ông Vương Hoài Quân – Cán bộ dự án, Tel: 0964 947 648, email: hoaiquan.vuong@icafis.vn

ICAFIS

Share: 

Tin tức khác