{ICAFIS-SCBV} Tuyển tư vấn “xây dựng mô hình trình diễn/mô hình thí điểm về đổi mới công nghệ/sáng tạo cho các htx nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nghêu; và thúc đẩy áp dụng kiến thức địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý, giá trị gia tăng"

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển tư vấn “Xây dựng mô hình trình diễn/mô hình thí điểm về đổi mới công nghệ/sáng tạo cho các HTX nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nghêu; và thúc đẩy áp dụng kiến thức địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý và giá trị gia tăng”

(Hoạt động 6.1.5.2)

tor_tuyen_tu_van_xay_dung_mo_hinh_image.png

 1. Giới thiệu chung

Nghề nuôi và khai thác nghêu ở các bãi bồi ven biển là nguồn sinh kế quan trọng đối với cộng đồng dân cư ven biển. Trong những năm gần đây, nghề nghêu đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ về diện tích, sản lượng nuôi cũng như mức độ thâm canh, tạo ra lượng sản phẩm lớn phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, mang lại nguồn thu lớn cho nhiều nông hộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Mặc dù, nghề nghêu mang lại nguồn thu lớn, góp phần cải thiện sinh kế cho công đồng cư dân nghèo và thúc đẩy kỹ thuật phát triển kinh tế cho các địa phương vùng ven biển, nghề nuôi nghêu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong vài năm gần đây, nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành nghêu. Những ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, cụ thể và sự thay đổi địa hình tại các bãi nuôi và dịch bện trên nghêu  là các rủi ro lớn nhất đối với nghề nghêu hiện nay. Công tác nghiên cứu bệnh và môi trường nuôi còn chưa theo kịp với đòi hỏi thực tế sản xuất. Cảnh báo môi trường dịch bệnh đã có, song chưa kịp thời, dẫn đến vẫn còn hiện tượng nghêu chết hàng loạt ở nhiều nơi.

Dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam” tại 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh (2018-2020) đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai. Dự án hướng tới mục tiêu là góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng ở các vùng nông thôn của Việt Nam thông qua phát triển các chuỗi giá trị bền vững và toàn diện.

Bên cạnh đó, một trong những kết quả hướng tới là nâng cao năng lực của những người sản xuất quy mô nhỏ áp dụng các kỹ thuật sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn bền vững: Người sản xuất quy mô nhỏ có thể cải thiện phương thức sản xuất, tăng hiệu suất và tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững. Từ đó họ có thể sản xuất với chất lương tốt hơn, bền vững hơn cho các thị trường ngách và đồng thời tăng hiệu quả kinh doanh, áp dụng thành công các cải tiến khác. Vì vậy, Ban Quản lý dự án SCBV cần tuyển tư vấn “Xây dựng mô hình trình diễn/mô hình thí điểm về đổi mới công nghệ/sáng tạo cho các HTX nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nghêu; và thúc đẩy áp dụng kiến thức địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý và giá trị gia tăng tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh”.

 1. Mục tiêu:

Nghiên cứu đề xuất áp dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý và nuôi nghêu tại ba tỉnh vùng dự án Bến Tre, Tiên Giang, Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể của hoạt động:

- Nghiên cứu hiện trạng sản xuất nghêu tại 3 tỉnh.

- Xây dựng mô hình ương giống nghêu trước khi thả nuôi vùng bãi triều và nhân rộng mô hình ương giống nghêu trước khi thả nuôi vùng bãi triều.

- Xây dựng giải pháp kỹ thuật hợp lý phù hợp cho từng tỉnh cho lộ trình ít nhất 3 năm đến 5 năm.

- Đưa ra các bước cần thiết cho thực hiện mô hình: thời gian thực hiện, địa điểm vùng, kinh phí thực hiện, nguồn vốn, hình thức quản lý mô hình và quản lý chặt chẽ vụ nuôi.

- Có sự tham gia đóng góp của các hợp tác xã/tổ hợp tác, người nuôi nghêu 3 tỉnh, tạo điều kiện tham gia của phụ nữ vào các hoạt động vận hành mô hình.

 1. Phạm vi công việc
 • Phạm vi nghiên cứu:
 • Triển khai xây dựng mô hình thí điểm HTX/ tổ nhóm nuôi nghêu tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, với số lượng 1 mô hình/ tỉnh.
 • Công việc: Tư vấn cần thực hiện một số công việc (nhưng không giới hạn) dưới đây:
 • Nghiên cứu tài liệu của dự án, các tài liệu liên quan đến đặc điểm vùng sản xuất nghêu tại các HTX/THT nuôi nghêu và các tài liệu liên quan đến hoạt động.
 • Nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật, môi trường, sinh thái về sản xuất nghêu tại ba tỉnh và các vùng khác tại Việt Nam
 • Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ ICAFIS về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.
 • Xây dựng, thiết kế các giải pháp về kỹ thuật tiêu chuẩn có nội dung phù hợp với các HTX và tổ nhóm theo từng tỉnh tại vùng dự án3 tỉnh.
 • Xây dựng kế hoạch hành động, các bước triển khai mô hình, phối hợp cùng các đối tác địa phương, cơ quan chính quyền, các hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi nghêu để cùng thực hiện.
 • Tổ chức buổi tham vấn góp ý từ phía Ban quản lý dự OXFAM/ICAFIS và các tỉnh về xây dựng các giải pháp kỹ thuật.
 • Tổ chức các buổi họp rút kinh nghiệm, tập huấn các cán bộ cơ sở trực tiếp triển khai mô hình nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Viết báo các kết quả của các mô hình kỹ thuật trong sản xuất nghêu cho tổ nhóm/HTX, đề xuất các kết quả cho Ban quản lý dự án nhằm tổ chức nhân rộng mô hình cho toàn vùng dự án.
 1. Kết quả mong đợi

Các kết quả mong đợi của hoạt động:

 • Thông tin và thống kê về tình hình quản lý, sản xuất và các công nghệ áp dụng trong sản xuất nghêu của HTX/THT.
 • Báo cáo về kết quả đạt được của các mô hình trong việc áp dụng giải pháp khoa học kỹ thuật trong sản xuất nghêu nhằm nâng cao thu thập và hiệu qủa cho HTX/THT nuôi nghêu tại 3 tỉnh dự án.
 • Đề xuất nhân rộng các kết quả đạt được của mô hình cho toàn vùng dự án.
 • Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án (OXFAM, ICAFIS) bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt trong các bản sao cứng và ở định dạng điện tử, ở dạng bảng cứng hoàng chỉnh các file định dạng đầy đủ với tất cả các số liệu, bảng biểu và bản đồ bao gồm trong nội dung văn bản.
 1. Thời gian và địa điểm thực hiện

Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến  30/11/2019 – 30/07/2020

Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia ICAFIS/OXFAM chậm nhất là 30/07/2020.

          Địa bàn thực hiện: 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh.

 1. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Có kiến thức chuyên môn/ bằng cấp thuộc một trong các lĩnh vực sau: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý nguồn lợi và khai thác thủy sản, chuyên môn liên quan đến nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt chuyên môn sâu về sản xuất các loài nhuyễn thể, nghêu.
 • Chuyên gia tư vấn có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan về xây dựng mô hình phát triển sản xuất, đặc biệt đối với loài nhuyễn thể.
 • Có kiến thức về chứng nhận MSC trong sản xuất nghêu.
 • Có hiểu biết, kinh nghiệm về chính sách nông nghiệp, chính sách phát triển HTX, THT và liên kết theo chuỗi giá trị nông sản.
 • Có hiểu biết chuyên sâu hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Việt Nam.
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm trong đánh giá quản lý và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trong ngành thủy sản ở Việt Nam và hiểu được ngôn ngữ địa phương là một lợi thế.
 • Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa. Có kinh nghiệm trong xây dựng các tài liệu hướng dẫn hoặc sổ tay hướng dẫn cho cộng đồng.
 • Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.
 • Có khả năng viết tiếng anh và tiếng việt thành thạo.
 1. Thời hạn đối với tư vấn

Hồ sơ dự tuyển tư vấn bao gồm đề xuất tài chính và kỹ thuật bằng tiếng việt hoặc tiếng anh, CV chuyên gia ứng tuyển và được gửi qua email hoặc theo đường bưu điện theo địa chỉ dưới đây trước 17h, ngày 05 tháng 11 năm 2019:

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS)

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Vương Hoài Quân – Cán bộ dự án

E-mail: hoaiquan.vuong@icafis.vn hoặc info@icafis.vn

 

 

 

 

Share: 

Tin tức khác