{ICAFIS_SUSV_GRAISEA2} Hỗ Trợ Chế Biến Thủy Sản Đồng Bằng Sông Cửu Long

Xây dựng Thương hiệu tôm Việt bền vững cần tập trung ở nhiều vấn đề trong đó chú trọng về con người,kỹ thuật nuôii, truy xuất nguồn gốc và  đặc biệt là tiêu chuẩn sản phẩm. Việc xây dựng thương hiệu tôm Việt đang gặp nhiều thách thức trong đó vấn đề thị trường là ảnh hưởng nhất. Việt Nam đang phụ thuộc vào thị trường thế giới. Việc xây dựng hệ thông truy xuất nguồn gốc riêng để tăng tính nhận diện cho sản phẩm của mỗi doanh nghiệp. Việc áp dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc điện tử đang được áp dụng ở nhiều doanh nghiệp chế biến. 

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của các đơn vị quản lý là điều quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển thuỷ sản. Hỗ trợ quản lý (chính sách), hỗ trợ nâng cao năng lực (kỹ thuật  và áp dụng mô hình), hỗ trợ tài chính, hỗ trợ đầu ra. Công tác truyền thông, kết nối thị trường, quảng bá thương hiệu là hết sức quan trọng. Nó là mấu chốt để khuyến khích người sản xuất tập trung theo các chương trình bền vững và tiêu chuẩn xã hội. 

Theo ICAFIS

Share: 

Tin tức khác