{ICAFIS_SCBV} Tuyển tư vấn hoạt động "Tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị, điều hành và quản lý cho các tổ trưởng tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ - lồng ghép việc nâng cao vai trò của phụ nữ tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị, điều hành và quản lý cho các tổ trưởng tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ - lồng ghép việc nâng cao vai trò của phụ nữ tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh”

 (Hoạt động 6.2.2)

c585247b1b3cfc62a52d.jpg

1. Giới thiệu chung

Sản xuất và chế biến nghêu là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Song song, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành nghêu. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị nghêu còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng nghêu của Việt Nam trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam”tại 03 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh (2018-2020). Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện thu nhập cho người sản xuất cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hỗ trợ và thúc đẩy nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn bền vững tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh, đồng thời thúc đẩy tiếp cận thị trường có kết nối theo chuỗi giá trị, môi trường - chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị nghêu, lồng ghép các nguyên tắc sản xuất bền vững theo hướng MSC.

Một trong những kết quả kỳ vọng của dự án là các tổ nhóm/ hợp tác xã tại tỉnh 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh được tổ chức tốt hơn và tăng cường nâng cao năng lực của ban quản trị và lãnh đạo cho các HTX/THT để nâng cao vị thế đàm phán, chia sẻ lợi ích công bằng giữa các bên trong chuỗi giá trị.

Qua kết quả đánh giá năng lực của các tổ nhóm, các hợp tác xã (HTX) tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh cho thấy năng lực quản trị, quản lý của các HTX/THT sản xuất kinh doanh của các tổ nhóm và HTX nuôi nghêu còn yếu. Ban quản lý, quản trị của HTX/THT còn yếu về các kĩ năng lãnh đạo, quản trị nhóm, điều hành. Bên cạnh đó, các tổ nhóm/HTX chưa có kế hoạchsản xuất kinh doanh dài hạn, HTX thực hiện kế hoạch sản xuất chưa chủ động và dựa vào sự thay đổi của nguồn lợi tự nhiên. Sự phụ thuộc này dẫn đến một thực tế là thu nhập của các tổ nhóm/ HTX thiếu ổn định, tăng trưởng không cao. Một kế hoạch ngắn hạn và dài hạn nhằm từng bước đa dạng hóa nguồn thu, tăng thu nhập cho các thành viên HTX/tổ nhóm là rất cần thiết, ví dụ: xây dựng các dự án tranh thủ được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ trên các lĩnh vực về hạ tầng cơ sở, giống, cơ sở làm sạch nguồn lợi nghêu…; hay kế hoạch trích lập quỹ phát triển sản xuất theo quy định để tích lũy vốn đề phòng rủi ro, vốn đầu tư phát triển…. Cùng với đó, nhân sự quản lý và các vai trò chủ chốt ở các hợp tác xã, tổ nhóm sản xuất chủ yếu là nam giới, phụ nữ chủ yếu tham gia vào các khâu thu hoạch/ cào nghêu. Vai trò, sự tham gia và tiếng nói của phụ nữ trong quá trình hoạch định kế hoạch/chiến lược và các hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ nhóm/ HTX chưa được chú ý.

Trên cơ sở đó, nâng cao năng lực quản lý, quản trị cho các tổ trưởng, tổ nhóm trong sản xuất, canh tác và bảo tổn nghêu giống là một nhu cầu cấp thiết đối với các tổ nhóm, hợp tác xã tại 3 tỉnh. Ban quản lý dư án “SCBV” cần tuyển tư vấn để thực hiện hoạt động: Nâng cao năng lực quản trị, điều hành và quản lý cho các tổ trưởng tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ - lồng ghép việc nâng cao vai trò của phụ nữ tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh, nội dung cụ thể: Kỹ năng xây dựng quy chế cho tổ nhóm, Hợp tác xã và Kỹ năng quản lý và ghi chép hồ sơ, tài liệu, thông tin của HTX/THT. Đồng thời, Nâng cao năng lực quản trị, quản lý cho cac tổ trưởng tổ nhóm sản xuất trong sản xuất, canh tác và kế hoạch phát triển nghề nghêu. 

2. Mục tiêu hoạt động:

Mục tiêu chung của hoạt động là nâng cao năng lực quản lý, quản trị, điều phối và năng lực lãnh đạo và năng lực phân công công việc, làm việc trong sản xuất sản xuất kinh doanhcủa các HTX/ tổ nhóm trên cơ sở có sự tham gia và lồng ghép giới, nhằm củng cố và phát triển tổ nhóm trong tiến trình hướng tới và duy trì chứng nhận MSC. 

Mục tiêu cụ thể của hoạt động:

 • Nâng cao năng lực của 90 thành viên chủ chốt/lãnh đạo của các HTX/tổ nhóm về kỹ năng quản lý, quản trị tài chính, điều hành cho HTX/THT và kỹ năng quản lý sản xuất theo tổ nhóm có sự tham gia trong bối cảnh hướng tới và duy trì chứng nhận MSC.
 • Nâng cao năng lực cho ban lãnh đạo, thành viên chủ chốt về phương thức quản lý, vận hành nhóm, giám sát nội bộ và kiểm soát chất lượng, làm việc nhóm, năng lực quản lý về nhân sự, tài chính, sản xuất và kinh doanh.
 • Dự trên nội dung được tập huấn, 22 HTX/tổ nhóm xây dựng được kế hoạch sản xuất dài hạn (3-5 năm) và kế hoạch sản xuất ngắn hạn (hàng năm) hoàn thiện được kế hoạch sản xuất.
 • Nâng cao nhận thức của các thành viên chủ chốt/ lãnh đạo của các HTX/ tổ nhóm về tầm quan trọng/giá trị của sự tham gia và vai trò của phụ nữ trong hoạt động phát triển sản xuất và kinh doanh của  các HTX/ tổ nhóm.

3. Phạm vi công việc 

 • Phạm vi: 22 HTX và tổ nhóm nuôi nghêu tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh.
 • Công việc:Tư vấn cần thực hiện một số công việc (nhưng không giới hạn) dưới đây:
 • Nghiên cứu tài liệu của dự án, báo cáo đánh giá năng lực của các hợp tác xã/ tổ nhóm và các tài liệu liên quan đến hoạt động.
 • Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ICAFIS về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.
 • Xây dựng, thiết kế chương trình và nội dung đào tạo phù hợp với các HTX và tổ nhóm tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh.
 • Tập huấn các kỹ năng và phướng thức quản lý, quản trị trong sản xuất, canh tác và bào tồn nghêu, các phương pháp lập kế hoạch sản xuất, kỹ năng xây dựng quy chế, ghi chép và lưu trữ thông tin, hồ sơ của HTX. Đồng thời có lồng ghép thúc đẩy vai trò tham gia của phụ nữ tại các tổ nhóm, HTX nuôi nghêu trên địa bàn dự án: 5 khóa tập huấn (10 ngày)
 • Viết báo cáo và tài liệu hướng dẫn về lập kế hoạch trong sản xuất nghêu cho tổ nhóm/HTX.

4. Kết quả mong đợi

Các kết quả mong đợi của hoạt động:

 • Kết thúc khóa tập huấn, 90 thành viên chủ chốt/lãnh đạo của các tổ nhóm/HTX nắm được kỹ năng, vận hành, quản lý, quản trị và hoàn thiện được kế hoạch phát triển và cơ cấu tổ chức theo tiêu chí của MSC. Đồng thời, nắm vững được các phương pháp lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh có sự tham gia. Đồng thời người phụ nữ tại các THT/HTX được tham gia trong quá trình xây dựng kế hoạch và phát triển sản xuất kinh doanh.
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển dự thảo của 22 tổ nhóm/ HTX được xây dựng.
 • Báo cáo tập huấn.
 • 01 bộ tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho ban quản lý dự án (OXFAM, ICAFIS) ở định dạng điện tử, ở dạng bản cứng hoàn chỉnh.

5. Thời gian và địa điểm thực hiện

Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến  27/07-15/10/2019

Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia ICAFIS/OXFAM chậm nhất là 30/10/2019.

            Địa bàn thực hiện: tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh.

6. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Tốt nghiệp một trong các lĩnh vực sau: Kinh tế nông nghiệp, kinh tế thủy sản, phát triển nông thôn, kinh tế phát triển thủy/hải sản….
 • Có hiểu biết, kinh nghiệm về chính sách nông nghiệp, chính sách phát triển HTX, THT và liên kết theo chuỗi giá trị nông sản.
 • Có hiểu biết chuyên sâu hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Việt Nam.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan về xây dựng năng lực, tổ chức đào tạo/tập huấn có sự tham gia, đặc biệt là kinh nghiệm đào tạo cho cộng đồng, lấy người dân là trung tâm.
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm trong đánh giá nhu cầu đào tạo, phương pháp đào tạo có sự tham gia, quen thuộc với ngành thủy sản ở Việt Nam và hiểu được ngôn ngữ địa phương là một lợi thế.
 • Có hiểu biết và cam kết về lồng ghép giới.
 • Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa.
 • Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.         

7. Thời hạn đối với tư vấn

Hồ sơ dự tuyển tư vấn được gửi qua email trước 17h, ngày 21 tháng 08 năm 2019 và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: 

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS)

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Vương Hoài Quân – Cán bộ dự án

E-mail: hoaiquan.vuong@icafis.vn hoặc info@icafis.vn

ICAFIS

Share: 

Tin tức khác