ICAFIS - Dự án "Điều tra sơ bộ dịch bệnh tôm chưa được biết mà bùng phát ở Việt Nam"