TTXVN: QUAN ĐIỂM CỦA HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM VỀ VIỆC CÁ CHẾT TẠI MIỀN TRUNG