Trách nhiệm xã hội của DN - Không chỉ là làm từ thiện