SusV: Ts Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch VNAFIS chia sẻ tại hội thảo khởi động dự án "Chuỗi giá trị tôm bền vững công bằng tại Việt Nam"