SUSV: THẢO LUẬN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN XUẤT TÔM BỀN VỮNG - CÔNG BẰNG TẠI VIỆT NAM