SusV: Người nuôi tôm "RẤT ĐÓI VỐN" để đầu tư tái sản xuất