SusV: Chuỗi giá trị tôm bền vững và công bằng là yếu tố cần thiết