Liên kết giá trị tôm trong bối cảnh hội nhập (part 3)