ICAFIS - Truyền hình TTX - Hội thảo đối thoại chính CSR trong ngành thủy sản Việt Nam