ICAFIS-SUSV: Ứng dụng kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL (part 2)