ICAFIS-SUSV: THVL - Ứng dụng kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL (part 1)