ICAFIS - SUSV: Phát Triển Bền Vững Nghề Nuôi Tôm _ VTV5_Dân Tộc và Phát Triển (part 1)