ICAFIS - SusV: Lễ ký kết chuỗi nuôi tôm theo ASC Công ty Quốc Việt- Cà Mau