ICAFIS - KTV: Khánh Hòa thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng thủy sản