ICAFIS - GRAISEA: VTV CẦN THƠ ĐỐI THOẠI XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO VAY THEO CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM