ICAFIS - GRAISEA: STV: Tọa đàm Xây dựng liên kết chuỗi trong chuỗi giá trị tôm tỉnh Sóc Trăng