Hội nhập TPP Doanh nghiệp phải xem CSR là khoản đầu tư dài hạn