GRAISEA: Tọa đàm xây dựng tiêu chí đánh giá cho vay theo chuỗi giá trị tôm