SusV: Liên kết ngang trong chuỗi giá trị tôm cần được cải thiện