ICAFIS - SUSV: Hội thảo khởi động dự án chuỗi giá trị tôm bền vững - công bằng tại Việt Nam