ICAFIS - TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG THỦY SẢN, CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC