ICAFIS - Trách Nhiệm Xã Hội doanh nghiệp và Phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam

Năm xuất bản: 

10/30/2015
Trách nhiệm xã hội (CSR) là vấn đề liên quan mật thiết đến sự phát triển bền vững, khẳng định uy tín và sống còn của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Trách nhiệm xã hội ảnh hưởng đến một loạt các vấn đề liên quan, mang tính quyết định của doanh nghiệp: uy tín của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương, bạn hàng; giá trị thương hiệu; gắn kết của người lao động với doanh nghiệp; bảo vệ môi trường; tránh suy giảm nguồn lợi và duy trì lợi nhuận công ty. Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội là điều kiện bắt buộc để tạo sự cân bằng, bền vững và phát triển trong tương lai. ICAFIS - Corporate social responsibility in fisheries (CSR)
Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo [0]
Để tải tài liệu vui lòng bấm:

Tài liệu cùng loại