ICAFIS - CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM TỈNH SÓC TRĂNG

Tác giả: 

ICAFIS, SCAP

Năm xuất bản: 

12/22/2015
Nghiên cứu được thực hiện trong khuân khổ dự án “Tăng cường bình đẳng giới trong chuỗi giá trị tôm TỈNH SÓC TRĂNG và đầu tư kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam và Đông Nam Á” đơn vị triển khai Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS)
Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo [0]
Để tải tài liệu vui lòng bấm:

Tài liệu cùng loại